Selecteer een pagina

Verkoopsvoorwaarden

1/7

Balearic Lifestyle

VERKOOPSVOORWAARDEN BALEARIC LIFESTYLE

Versie 17 augustus 2020

Algemene Voorwaarden van de webshop van Balearic Lifestyle VOF. De webshop biedt klanten de mogelijkheid de producten van Balearic Lifestyle online te kopen.

Balearic Lifestyle is te bereiken op: info@baleariclifestyle.be of www.baleariclifestyle.be.

De producten die te koop worden gesteld door Balearic Lifestyle zijn onder meer voorwerpen, zoals sierraden, interieurartikelen, kledij, kaarsen, etc.

1. Website

De website is beschikbaar in het Nederlands. Het is mogelijk dat de website tijdelijk niet beschikbaar is omwille van updates, onderhoud of wijzigingen aan de inhoud van de website en de links, zonder aankondiging aan de klant en zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

2. Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Balearic Lifestyle zijn beschikbaar op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten van Balearic Lifestyle die op de website te koop worden aangeboden, en op elke bestelling die wordt geplaatst door de klant die minstens 18 jaar oud is en wettelijk bevoegd is (‘’koper’’). De klanten dienen de algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen vooraleer de verkoop wordt aanvaard. Als de algemene voorwaarden niet worden aanvaard, kan de bestelling niet worden afgerond. Bijkomende of andere voorwaarden van de klant worden niet aanvaard (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Balearic Lifestyle). Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde worden aangepast door Balearic Lifestyle.

3. Verkoper

Balearic Lifestyle VOF heeft haar maatschappelijke zetel te Brilstraat 9a- 9340 Lede, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0749415466 (hierna genoemd de “Verkoper” of ‘’wij’’).

4. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

5. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al de offertes van de verkoper zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat wij met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie voor het tijdstip van de aanvaarding van de bestelling.

Een product dat toegevoegd is aan het winkelwagentje, kan besteld worden door te klikken op bestellen. De volgende webpagina’s tonen de gegevens van de klant, de betaalwijze, en de andere gegevens die aangeklikt of ingevuld dienen te worden door de klant vooraleer de bestelling geplaatst kan worden.

2/7

Balearic Lifestyle

Een aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Ondanks het feit dat de website met zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of materiële fouten bevat. Dergelijke kennelijke vergissingen of fouten binden Balearic Lifestyle niet; Balearic Lifestyle is verbonden tot een middelenverbintenis qua volledigheid en juistheid van de informatie.

Een aanbod geldt voor het product zoals het woordelijk is omschreven, de foto’s zijn enkel illustratief. Balearic Lifestyle behoudt zich het recht voor om te allen tijde producten van de webshop te verwijderen en/of de inhoud of informatie van de webshop en de website te veranderen of te bewerken.

6. Prijs

De vermelde prijzen van de producten zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld (zie ook artikel 7, ‘’Levering’’).

7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

9. Klachten

Wij streven volledige klanttevredenheid na.

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen op bovenstaand email adres of via aangetekende post: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

3/7

Balearic Lifestyle

10. Waarborg

De aansprakelijkheid van Balearic Lifestyle voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Sommige van de producten van Balearic Lifestyle zijn handgemaakt en/of ambachtelijk, en hebben dus de eigenschappen van natuurlijke materialen en hun vervaardiging. Dergelijke eigenschappen zoals variaties in kleur, weefsel, en dergelijke zullen niet als gebreken of beschadiging worden beschouwd.

De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. kopers wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van het product te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de koper Balearic Lifestyle zo snel mogelijk inlichten en in ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt het recht op herstelling of vervanging. De garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. De wettelijke garantie kan echter niet worden inroepen voor termijnwijzigingen, wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan de koper kennis had op het ogenblik van de verkoop.

11. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop of afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij of zij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Balearic Lifestyle VOF, Brilstraat 9a- 9340 Lede, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde( niet de vervoerder) de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant aan Balearic Lifestyle via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij of zij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Balearic Lifestyle heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Balearic Lifestyle. De klant is op tijd als hij of zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Balearic Lifestyle

4/7

Balearic Lifestyle

zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij of zij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij of zij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Balearic Lifestyle alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Balearic Lifestyle op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Balearic Lifestyle wachten met de terugbetaling totdat hij of zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij of zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Balearic Lifestyle geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Balearic Lifestyle betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

12. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van overmacht of gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Brilstraat 9a – 9340 Lede, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht betreffende facturen dient; om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enig andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering

5/7

Balearic Lifestyle

slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen. Bovendien is de koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 Euro per factuur.

14. Persoonsgegevens

Balearic Lifestyle hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Door te bestellen op de internet site van Balearic Lifestyle staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Balearic Lifestyle VOF zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijde recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

15. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups,..).

16. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

17. Aansprakelijkheid

17.1. Balearic Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige schade die wij zou veroorzaken door onze fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van onze werknemer/s of zaakvoerder/s. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. In elk geval is de aansprakelijkheid van Balearic Lifestyle ten aanzien van de klant, de koper of een derde altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

18. Intellectuele Eigendom

De website, het logo, de foto’s en in het algemeen de ‘’look & feel’’ van Balearic Lifestyle is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Balearic Lifestyle liggen. Het is verboden gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten; er mag niet worden gekopieerd, gewijzigd of gereproduceerd zonder voorafgaande

en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Balearic Lifestyle.

19. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De koper kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).